รู้จักเรา

สารจากกรรมการผู้จัดการ

   ในปี 2558 นี้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 250 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 286 ล้านบาท อยู่ร้อยละ 13 โดยบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 127 ล้านบาท อันสืบเนื่องมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงิน 172 ล้านบาท

   ปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศปีที่ 5 ติดต่อกัน นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ( มยส.) และได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการผลิตบุคคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร รุ่นที่ 8 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ( Zero Accident ) และโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   โดยภาพรวมแล้วในปี 2558 เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจในหลายๆ ภูมิภาคของโลกยังไม่ฟื้นตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพื้นฐานไม่ว่าเป็น อุตสหกรรมเหล็ก หรืออุตสาหกรรมน้ำมัน ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ขาดทุน และต้องปรับตัว ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า สถาบันการเงิน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเพื่อนๆ พนักงานทุกท่าน ที่ช่วยและสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ผมในฐานะกรรมการผู้จัดการ จะกำกับดูแลและพัฒนาทีมงานให้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่ท้าทายและสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป


(นายถาวร คณานับ)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.