รู้จักเรา

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

“ เป็นท่าเรือมาตรฐานสากล ที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้า ”

 

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. เพิ่มประเภทการขนถ่ายสินค้า การบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

2. เพิ่มและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

3. สร้างภาพลักษณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ

4. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างท่าเรือกับชุมชน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นนัยสำคัญ

 

ค่านิยม

 earning   การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถามตนเองว่าวิธีการนี้ดีที่สุดแล้วหรือยัง

 ustomer   มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการใส่ใจบริการลูกค้า (ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แทนที่จะเอาความสะดวกของตนเองเป็นที่ตั้ง อีกทั้งมีจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการ

 esponsibility   รับผิดชอบต่องานที่ทำ, มีความเป็นมืออาชีพ

พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามบทบาทหน้าที่ ของตนและมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างมืออาชีพ รู้จริงในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 eamwork   การทำงานเป็นทีม

การทำงานร่วมกับผู้อื่น การให้ความร่วมมือ มีน้ำใจช่วยเหลือทีมงาน ให้เกียรติผู้นำหรือสมาชิกในทีมสามารถช่วยให้ทีมทำงานได้ประสบผลสำเร็จ โดยยึดเป้าหมายหลักของทีมเป็นที่ตั้ง

 articipation   การมีส่วนร่วมในองค์กร

ความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม เต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกรูปแบบ ที่องค์กรจัดขึ้น โดยมิต้องร้องขอความร่วมมือ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการคิด และตัดสินใจในกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของกิจกรรม

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.