ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

“ท่าเรือประจวบ” สถานประกอบการดีเด่น 5 ปีซ้อน

     “ท่าเรือประจวบ” คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สากล

     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลให้กับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ในฐานะบริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมจะทำให้ลูกจ้างได้รับความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ลูกจ้างมีความรักและผูกพันต่อองค์กร ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิตแก่องค์กรและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ธุรกิจท่าเรือพาณิชย์เอกชน หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็กเครือสหวิริยา เข้ารับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558” จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ... "ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ นับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่พีพีซีได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานมาโดยตลอด


‘ท่าเรือประจวบ’ ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมเก็บขยะหาดแม่รำพึง

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC. จำนวนกว่า 20 คน ร่วมกลุ่มเอสเอสไอ จัดกิจกรรม “เอสเอสไอ…รักษ์ชายหาด” (SSI Beach Clean-Up) โดยร่วมกันเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นระยะทางรวมกว่า 3 กิโลเมตร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2558 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน ณ ชายหาดแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน


‘ท่าเรือประจวบ’ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ศูนย์สิ่งแวดล้อม และชุมชนสัมพันธ์เครือสหวิริยา ร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) และบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ และอาชีวอนามัย และพนักงานบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติฯ เสริมบนพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เพื่อตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนต่อไป ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกและห่วงแหน ลดการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ณ พื้นที่ป่าชายเลน (ท่ามะนาว) ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


‘ท่าเรือประจวบ’ ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๑

     ทัพเรือภาคที่ 1 ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๕ หลังกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติเมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และบริเวณชายฝั่งโดยใช้ชื่อว่าทัพเรือภาคที่ ๑, ๒ และ ๓ ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ทางทะเล และบริเวณชายฝั่งตอนบนของอ่าวไทย

     นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ ๒๓ แห่งการก่อตั้งหน่วย โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ท่าเรือประจวบอาสา.... แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 3

     นับเป็นปีที่ 3 ที่ผู้บริหารบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่องในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและรอบยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 3 อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

     พลเรือโท สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งให้กับโครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด บริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท SSi กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ ๑ เชิญ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขุนอมแฮดนอก , โรงเรียนขุนอมแฮดใน , และโรงเรียนบ้านพะอัน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้โรงเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งต้องการที่จะแบ่งปัน และตอบแทนสิ่งดีๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทางหนึ่งเราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของพนักงานทุกคน ที่อาสาร่วมมือเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมในการจัดชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน และร่วมเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนขุนอมแฮดใน ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่บนยอดดอยสูง การเดินทางยากลำบาก และใช้ระยะเวลานานกว่าจะถึงที่หมาย ซึ่งหนทางที่ยากลำบากนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญของการไปร่วมมอบของต่างๆ ให้กับน้องๆ บนยอดดอยแห่งนี้


‘ท่าเรือประจวบ’ รับใบรับรองฯ (มยส.)

     "ท่าเรือประจวบ" กลุ่มธุรกิจเหล็ก SSi ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.)และสามารถดำเนินการจนกระทั่งได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์ 6 ข้อกำหนด ตามที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2557

     นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ เป็นตัวแทนบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองกับ ณ ห้องแสงตะวัน โรงแรมหาดทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน


‘ท่าเรือประจวบ’ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

     บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่ง และด้านการบริการที่ครบวงจรและรองรับความต้องการการขนถ่าย การขนส่งที่เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ทางบริษัทฯ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเรียนรู้กับท่าเรืออื่นๆ อันนำไปสู่การพัฒนาและการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

     นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (บางสะพาน) นำพนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือศึกษาดูงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อดูกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิต ตลอดจนการให้บริการและการทำสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีนายอุดม จันทา วิศวกรโรงงาน มาบรรยายสรุปและต้อนรับ ณ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) และเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ Southern Port co., ltd. เพื่อศึกษาดูงานการขนถ่ายหิน ยิปซัม lime Stone และน้ำมันปาล์ม โดยมีคุณพงศ์ศักดิ์ พงษ์ภิวัตน์ ผู้จัดการท่าเรือ และคุณสุรัตน์ ชุมเมฆ รองผู้จัดการท่าเรือ ให้การต้อนรับ


‘ท่าเรือประจวบ’ พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน

     Prachuap Port [PPC] เป็นธุรกิจให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญด้านการขนส่ง และด้านการบริการที่ครบวงจร จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานภายใต้หลักสูตร “The Power of Team : เสริมสร้างสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน” เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรและการทำงานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน และร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม เพราะการทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นความสามารถหลัก Core Competency ของทุกตำแหน่งงาน และเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

     นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงาน โดยพนักงานจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะของผู้เข้าสัมมนา โดยเน้นความสามารถในการเรียนรู้ที่จะทำงานกับทุกคน กับผู้บังคับบัญชา กับทีมงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับลูกค้าได้อย่างมีความสุข และเกิดผลสำเร็จ พร้อมตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพราะเป็นปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factors) ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของการทำงานเป็นทีม มีประสบการณ์ร่วมกันในการทำกิจกรรมสร้างทีมงาน โดยเริ่มจากวิธีคิดและความรู้สึกที่มีต่อกันของคนในทีม และมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเป็นทีม และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนานำไปใช้ และประยุกต์ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และพร้อมที่จะประสานความร่วมมือไปสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ และกิจกรรมกลุ่ม (Walk Really) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี


‘ท่าเรือประจวบ ชุมชน ฅนอาสา’ กิจกรรมตุลา...อาสา กีฬาสร้างสุข ทาสีสนามเด็กเล่น

     นายมานพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการท่าเรือ นำทัพพนักงานจิตอาสาทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานบางสะพาน ร่วมกิจกรรมโครงการ “ท่าเรือประจวบ ชุมชน ฅนอาสา” จัดกิจกรรมตุลา...อาสา กีฬาสร้างสุข ทาสีสนามเด็กเล่น โดยมีนายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ และนายสุรินทร์ สายสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมพนักงานท่าเรือประจวบกว่า 45 ชีวิต และกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมอีก 10 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมทาสีขอบสนามเด็กเล่น ทาสีสนามวอลเล่ย์บอล ทาสีเครื่องเล่น และซ่อมแซมเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่ชำรุดเป็นบางส่วน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนวัดนาผักขวง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


‘ท่าเรือประจวบ’ จัดกิจกรรม ท่าเรือ ชุมชน ฅนอาสา-ตุลา...อาสา กีฬาสร้างสุข ทาสีสนามเด็กเล่น

     วันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2557 นี้บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำทัพพนักงานจิตอาสาทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานบางสะพาน และกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกิจกรรมโครงการ “ท่าเรือ ชุมชน ฅนอาสา - ตุลา...อาสา กีฬาสร้างสุข ทาสีสนามเด็กเล่น” เข้าร่วมกิจกรรมทาสีขอบสนามเด็กเล่น ทาสีสนามวอลเล่ย์บอล ซ่อมแซมเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่ชำรุดเป็นบางส่วน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ณ โรงเรียนวัดนาผักขวง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.