การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นท่าเรือพาณิชย์ ที่ให้บริการท่าเทียบเรือ สำหรับเรือบรรทุก/ขนถ่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนรับฝากสินค้า โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทำการปรับปรุงระบบและวิธีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจนำระบบ การจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ ภายใต้กรอบใหญ่ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. บริษัทฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

คลิกเพิ่อดูใบรับรอง


นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.