การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

“ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ บริษัทฯ ให้ความสำคัญควบคู่ ไปกับการประกอบธุรกิจ โดยการให้ความสนับสนุนแก่องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งมีคณะกรรมการในระดับกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่วางกรอบการดำเนินงานกำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้างและเป็นแนวทางปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของนโยบายบริษัท : เป็นผู้นำธุรกิจท่าเทียบเรือพาณิชย์ ที่รักษาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาสังคมควบคู่กับไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษา การพัฒนาด้านการเรียนรู้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดนโยบายดังนี้

1.ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัทฯ กำหนด

2.ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

3.ส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัท ฯ ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

4.ให้มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบสองทาง (Two Ways Communication) กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  • โทรศัพท์ : (02) 6300323-32
  • โทรสาร : (02) 2367057
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

ติดต่อท่าเรือประจวบ (สำนักงานบางสะพาน)

เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  • โทรศัพท์ : (032) 693101-17
  • โทรสาร : (032) 693123
  • โทรศัพท์สายตรง : (032) 693125
  • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านต่อ

เชื่อมต่อกับเรา

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.